Jezuitské kolégium

Jezuitské  kolégium

Po potlačení protihabsburského povstania Gabriela Bethlena a uzavretí mieru v Mikulove 31.12.1621 ostrihomský arcibiskup Peter kardinál Pázmany kúpil tri domy pri bratislavskom dome sv. Martina a 11. septembra 1626 zložil základinu 50 000 florénov na výstavbu jezuitského kolégia a gymnázia. V roku 1650 v šiestich triedach študovalo 308 žiakov, z toho 123 Slovákov, 99 Maďarov, 33 Chorvátov, 28 Nemcov...

Bratislavské gymnázium spolu s trnavským gymnáziom a Trnavskou univerzitou, ktorú založil takisto Peter Pázmany v roku 1635 v značnej miere prispeli k výchove slovenskej inteligencie a cez ňu k počiatkom slovenského národného hnutia v 18. storočí. Druhý nástupca Petra Pázmanya ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay (1642-1666), ktorý sa narodil v Bratislave a pôsobil aj ako bratislavský kanonik, zriadil pri kolégiu lekáreň, ktorá kráľovským mandátom roku 1727 dostala aj právo verejnej lekárne.

Nadpis nad vchodom: ANNO CHRI MDCXXX PETRUS PAZMANY S.R.E. CARDINALIS ARCHIEPISCOPUS STRIGONIENSIS COLLEGIUM HOC SOCIETATI IESU

Roku 1630 po Kr. Peter Pázmany, svätej rímskej cirkvi kardinál, ostrihomský arcibiskup, založil toto kolegium Spoločnosti Ježišovej.

Budovu kolégia postavili v rokoch 1628 - 1635. Stavbu zariadenia na výchovu jezuitského dorastu realizoval J. Rava. Celé storočia slúžila táto budova študentom. Dnes tu sídli Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, ktorá pripravuje budúcich kňazov.

office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458