Slovakia
Pieniny
Pieniny
Belianska jaskyňa
Belianska jaskyňa
Štrbské pleso
Štrbské pleso

Geografia a príroda

Geografia
Slovensko je malá vnútrozemná krajina v strede Európy. Nemá prístup k moru. Najbližšie more je Jadranské more vzdialené 361 km od juhozápadnej hranice Slovenska. Baltské more sa nachádza 440 km od severnej hranice Slovenska. Slovenská republika hraničí s 5 štátmi. Celková dĺžka hraníc je 1602 km. Najväčšia hranica je s Maďarskom 679 km, potom nasleduje hranica s Poľskom 597,5 km, Českou republikou 265 km, Rakúskom 127,2 km a najmenšia s Ukrajinou 98 km.
 
najzápadnejšia obec:
Záhorská Ves (okres Malacky) - 16°50' východnej zem. dĺžky
najvýchodnejšia obec:
Nová Sedlica (okres Snina) - 22°34' východnej zem. dĺžky
najjužnejšia obec:
Patince (okres Komárno) - 47°44' severnej zem. šírky
najsevernejšia obec:
Oravská Polhora (okres Námestovo) - 49°37' severnej zem. šírky
 
Príroda
 
Ďalším z dôvodov prečo navštíviť Slovensko je krásna príroda.
Slovensko má dva vzájomne sa líšiace typy krajiny: nížiny a vysočiny. Približne 40% povrchu Slovenska zaberajú nížiny (Záhorská, Podunajská, Východoslovenská nížina, Lučensko-košická zníženina). Nížiny sú suchšie, teplejšie a úrodnejšie, prevažne odlesnené. Súvislejšie zalesnené plochy sú v nížinach len lužné lesy okolo väčších riek a borovicové lesy na pieskových presypoch na Záhorskej nížine. V nížinách a nižších vysočinách (kam patrí aj väčšina kotlín) sa sústreďujú hlavné hospodárske činnosti (poľnohospodárska a priemyselná výroba) a prevažná časť dopravnej siete s väčšinou sídel.
 
Vysočiny tvoria približne 60 % povrchu Slovenska. Vysočina na Slovensku je súčasťou Karpatského oblúka, ktorý začína pri Bratislave Malými Karpatami, tiahne cez severnú časť Slovenska, pokračuje cez Ukrajinu až do Rumunska. Slovensko je teda krajinou s prevahou vysočín. Podľa nadmorskej výšky sa delia na nízke vysočiny do 750 m, stredné vysočiny do 1500 m a vysoké vysočiny nad 1 500 m n.m.

Pásmo stredných vysočín (Biele Karpaty, Kremnické vrchy, Poľana, Levočské vrchy, Slovenské rudohorie a iné) je najdôležitejšou základňou lesného hospodárstva. Vysoké vysočiny sú hlavnými oblasťami cestovného ruchu (Tatry a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Oravské Beskydy).
 
Najvyšším vrchom na Slovensku ale aj v celom Karpatskom oblúku je Gerlachovský štít 2655 m n.m.
Osobitým a turisticky veľmi atraktivnym fenomenom centrálnych Karpát je kras. Krasové pohoria majú rozličnú podobu. Dolinový typ (napr. v Nízkych Tatrách) je bohatý na krasové útvary, vyniká rozvinutými jaskynnými systémami. Planinový typ krasu (napr. v Slovenskom krase) má okrem množstva jaskýň aj početne zastúpené krasové formy, škrapy, závrty a priepasti. Až 44 jaskýň a priepastí na Slovensku je vyhlásených za národné prírodné pamiatky.
Prírodné pamiatky Slovenska v zozname UNESCO:
Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a Dobšinská ľadová jaskyňaSlovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov (nachádza sa tu 1110 jaskýň a priepastí). Už v roku 1995 uspel bilaterálny slovensko-maďarský projekt pod názvom Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. V roku 2000 tento zápis rozšírili aj o Dobšinskú ľadovú jaskyňu, jednu z najväčších svojho druhu v Európe.
V roku 2007 boli na zoznam pridané aj karpatské pralesy v Bukovských a Vihorlatských vrchoch na východe Slovenska. Pralesy Stužica, Rožok, Havešová v Bukovských vrchoch a Vihorlatský prales vo Vihorlatských vrchoch v CHKO Vihorlat sa tak zaradili medzi svetové prírodné unikáty. Prvé tri z nich sa nachádzajú v oblasti Národného parku Poloniny.
 
Slovenská republika má pripravené aj ďalšie nominácie do tohto zoznamu, kde by nemali chýbať Tatranský národný parkNárodný park Slovenský raj či Národný park Malá Fatra.

Najvýznamnejšie sprístupnené jaskyne:
Viac ako 1/5 územia Slovenska je chránená príroda. Ochranu zabezpečujú veľkoplošné chránené územia: národné parky (NP) a chránené krajinné oblasti (CHKO) ako aj päť typov maloplošných chránených území: chránené areály (CHA), prírodné rezervácie (PR), národné prírodné rezervácie (NPR), prírodné pamiatky (PP) a národné prírodné pamiatky (NPP). Na Slovensku je deväť národných parkov (všetky ležia v horských oblastiach Karpát) a 14 chránených krajinných oblastí a vyče tisícky maloplošných chránených území.  
Zoznam národných parkov na Slovensku
Zoznam chránených krajinných oblastí na Slovensku:
 
najvyšší vrch:
Gerlachovský štít (Vysoké Tatry) - 2 654 m n.m.

najnižší bod:
Klin nad Bodrogom (Východoslov. nížina) - 94 m n.m.
najvyššia sopka:
Poľana () - 1 458 m n.m.
najmladšia sopka:
Putikov Vŕšok (Štiavnické vrchy) - asi 130 000 rokov
najrozsiahlejšia nížina:
Podunajská nížina (J) - 10 000 km2
najrozsiahlejšie pohorie:
Ondavská vrchovina () - 1 320 km2
najdlhšia jaskyňa:
Demänovský jaskynný systém (Nízke Tatry) - vyše 30km
najhlbšia jaskyňa:
Starý hrad (Nízke Tatry) - 432 m
najdlhšia rieka:
Váh - 406 km
najvodnatejšia rieka:
Dunaj - priemerný prietok 2 045 m3/s
najvyšší vodopád:
Kmeťov vodopád (Vysoké Tatry) - 80 m
najväčšie jazero:
Veľké Hincovo pleso (Vysoké Tatry) - 20,08ha.
Najhlbšie jazero:
Veľké Hincovo pleso (Vysoké Tatry) – 53 m
Najvyššie položené pleso
Modré pleso 2192 m n.m. (Vysoké Tatry)
 
Les pokrýva až 38 % rozlohy Slovenska. Lesnatejšie krajiny Európy sú len Švedsko a Rakúsko. V nižších polohách sú to dubové lesy, v stredných prevládajú bučiny a vo vyšších polohách dominujú smrečiny. V najvyššich pohoriach nad hornou hranicou lesa je pásmo kosodreviny. Nad ním sú alpínske lúky v Karpatoch nazývané aj hole. Najvyššie polohy Tatier vystupujú do pásma skál, kde sa nachádzajú len tie najodolnejšie horské rastliny.
V karpatských lesoch možno stretnúť medveďa, vlka, rysa. Početné stavy má jelenia, srnčia a diviačia zver.
 
Klimatické rekordy / extrémy Slovenska
 
najteplejšia oblasť:
Šturovo (Podunajská nížina) - priemerná ročná teplota 10,4 °C

najchladnejšia oblasť:
Lomnický štít (Vysoké Tatry) - priemerná ročná teplota -3,7 °C

najvyššia nameraná teplota:
Komárno (Podunajská nížina) - (5.júla 1950): 39,8 °C

najnižšia nameraná teplota:
Vigľaš - Pstruša (Zvolenská kotlina) - (11. február 1929): mínus 41,0 °C

naximálny náraz vetra:
Skalnaté Pleso - (2. januára.1949) 248 km/h

najvyšší mesačný primer teploty:
Petržalka - (august 1992, Júl 1994) 26 °C

najnišší mesačný primer teploty:
Lomnický štít - (február 1965) -18,1 °C

najvyšší ročný primer teploty:
Petržalka - (1992,1994) 12 °C

najnižší ročný primer teploty:
Lomnický štít - (1956) -5,6 °C

najteplejšia oblasť:
Južné svahy v okolí 
Štúrova

Najchladnejšia oblasť:
Vrcholky Tatier

Najveternejšie miesto:
Chopok

Najdaždivejšia oblasť): 
Zbojnícka chata (Vysoké Tatry: priemerný ročný úhrn zrážok 2130 mm

Najsuchšia oblasť:
Okolie Galanty

Najvyšší denný úhrn zrážok:
Salka pri Ipli

Najmenej slnečné miesto:
Orava

Najslnečnejšie miesto:
stred Podunajskej nížiny

Najdaždivejšia oblasť:
Zbojnícka chata

Astronomický možný slnečný svit:
Hurbanovo - 4474 hodín za rok

Priemerné ročné trvanie slnečného svitu:
Chopok - 1279 hodín za rok
Klíma Slovenska je daná jeho polohou v miernom podnebnom pásme na rozhraní atlantickej a kontinentálnej Európy.
office@bratislava-travel.sk
+421 911 458 458